મોની જા……

ચમ લી…ઓમ હવારૂની ભુરાઈ થાશ ?
હું બગાડ્યું સે તારું…
બોલ જે તો ?

એક મેશેજનો જવાબ નો આલ્યો….
ઈમો ચ્યુ મોટું આભલું તૂટી પડ્યું ??
વાત કર હ તે..!
પોન્સો વારનું શોરી કીધું હશે..
હાહારી હોમ્ભરતી જ નઈ તે ?
આઈ મોટી.. ગલ ફેન્ડ… નો જોઈ હોય તો..

અલી..
કોમ બોમ પણ કોઈ ચીજ હોય સે વાહલી..
હમજ બકા…
બોશને પગારે ય વશુલ કરી આલવો પડે સે ..!
હાહરીનો કાઢી મેલશે…
તો કુણ તારો બાપ રાખશે ??
બોલજે તો..હમજતી જ નઈ કશું…
લેવા દેવા વનાની…
હેરાન થાશ…. ને મનય કરશ !
Image
લે હાલ હવે.. સેલ્લી વારનું કઉં સુ….
શોરી….આઈ લોવ યુ ..!
ટણી ઉતરે તો આઈ જજે ઇનબોક્ષ મો..
નઈ તો જા… ભાડ મો…..મારે હું…
ને… હા.. ડૂબકી મેલ્વા નો જાતી પાસી…

સાબર મો પોણી સે નઈ…
ને ખોટા હાડકા ભોંગે તો ….
તો હડીયું કોઢ્નાર મું એક જ સુ…!
હમજી.. ? હાવ ડોબી જ સ..
ખબર સ ક તન સોડીને ચ્યોય જઉં ઈમ નથ..
તોય હાહારી… શંકા કરસ..

પણ હાચું કઉ ??
ઝાર ઝાર ઓમ..
બખાડીયા લે સે ન…મારી હારે…
તાર તાર… બોવ હારી લાગે સે હોં…
તારી બા ના સમ ખઉ સુ..બસ … !!

આ મુઓ માર્ચ પતવા દે…
પસે જો.. લોમ્બા વેકેશને ના લઇ જઉં તો કેજે !
હાલ હવ… મોની જા.. મારી રુદિયાની રોણી..
મારી રોમાં મોણેક.. મારી સ્નેહ લતા… મારી જેઈશ્રી ટી..
મોની જા મારી માવડી…. મોની જા……

~એજ તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s