છંદ=રજઝ ૭

કણકણ ઘટે;      વળગણ, નડે!
વળગણ ઘટે!     સગપણ, નડે!

અવસર મહી;     સાગરને પણ;
સગપણ ઘટે!      અડચણ નડે!

હો, સ્નેહ તો;      યોવન તણું
ઘડપણ ઘટે!     ઘડપણ નડે!

દાવા ને પણ;    શમણા મહી;
બળતણ ઘટે!    રણઝણ નડે!

આવે ન તું;       આગળ વધું;
રણઝણ ઘટે!    કણકણ નડે!

સાથે તું, હો;      ચૂલા ને પણ;
અડચણ ઘટે!   બળતણ નડે!

~એજ તન્મય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s