જિંદગી બોરિંગ છે

જિંદગી બોરિંગ છે, પણ ચાલશે;
જિંદગી બે રંગ છે, પણ દોડશે.

‘કો અકારણ આમ ચાલી નીકળે?
ધારણા છે, તું ફરી થી આવશે.

આભ ને આખું જમા રાખી લઉં;
તેજ તારું, તો ગગન મારું હશે.

થાય, ઈશ્વરને શું પસ્તાવો ભલા!
મોત આપી ભૂલ, સુધારી જશે.

પ્રેમ તારો આખરી મંઝીલ છે;
કાયમી રોકાણ તારું, ફાવશે.

મોત ક્યાં આવે છે સાચી રીતમાં;
આશ શેની? જિંદગી સારી હશે.
Image
~એજ તન્મય..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s