અંગુઠો….

કેટલી અને કેવી?
સતત અને સખત…
આજીજીઓ..અને મનામણા..
લાજ આવે એટલી
રડી રડીને લળી લળીને
કરેલી વિનંતીઓ..
બધી જ નિષ્ફળ ?
તે થાય જ ને.. ફળની આશા
શું કામ રાખે છે બકા!
સાફ દિમાગ અને શૂન્ય
હ્રદય રાખી બસ..
આંખ બંધ કરી જોઈ લે એને…
ખબર પડી જશે સઘળી..
પણ ના.. હું તો માણસ ખરો ને!
મારે મન આજેય……
હથેળી કરતા “અંગુઠો”
વધુ મહત્વનો !

~એજ તન્વય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s