ત્રિનેત્ર !

કોઈક વાર
એક આંખને સારું ગમે છે…
બીજીને સાચું!
કદીક એનાથી ઉલટું
પણ હોય છે..
સારું એટલે કદાચ ગમતું…
પણ સાચું એટલે?
એ તો ચોક્કસ પણે ગમતું !
જે ખોટું પણ હોઈ શકે..
તો વાસ્તવિકતા શું?
કોણ કહેશે?
કોઈ નહિ… જાતે જ ગોતવી પડશે…
દ્વેતના ચક્કરમાંથી
છૂટશું… ત્યારે સમજાશે….
ત્રિનેત્ર !

~એજ તન્વય..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s