પાડવાના…

મેઘ ક્યાં વરસે ઘણા? છો ગાજ્વાના;
બેઉ આંખે સત્યને શું જાણવાના?

જે કહે છે કૈક આપી કૈક પામો ;
પૂર્ણતા માપ્યા પછી શું પામવાના?

જીવતા મા-બાપની કાવડ રચે.. એ
લોક શી રીતે શ્રવણને જાણવાના?

હું હજી જીવું છું એ કાફી છે ડીયર!
પ્રેમના મારે પ્રમાણો આપવાના?

હાથ આવ્યું એટલું સ્વીકારજો …શું
ચાખવાના ‘ને પછી ફળ પાડવાના?

~એજ તન્વય..!