સિમ્બોલ

આંગણના ક્યારાએ
ખીલતા પહેલા
પોતાના અસ્તિત્વ વિષે
કેટલાય કલ્પનો
વિચારી લીધા.
કારણ કે
એણે
જીન્સ પેન્ટ પહેરેલી
એક છોકરીને
ઈ-મેલમાં ગુલાબ
સેન્ડ કરતા જોઈ લીધી.

~એજ તન્મય..!