કેમ છો….

પૂછવાના શું સવાલો, કેમ છો!
કોણ દે સાચા જવાબો, કેમ છો!
અક્ષરોને મેં કદી જીરવ્યા નહિ
પૂછવું પડશે હે શબ્દો! કેમ છો!
શ્વાસ ત્યાં મારા બન્યા છે બેખબર;
સાંભળી જ્યાં આપનું, ‘તો! કેમ છો’!
મતલબી તો કેમ છો પૂછનાર છે
ઈશ ક્યાં પૂછે છે ભક્તો કેમ છો !
કોકની સામે ધરો શું આંગળી ?
જાતમાં ખુંપો તો જાણો કેમ છો!
આજનો નેતા પૂજે વેપારને,
કોણ પૂછે ઓ શહીદો! કેમ છો!
~એજ તન્મય..! (06/03/2014)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s